ایمان عجیب

هدف: هیجان و شگفتی و رهایی از روزمرگی

اجرای نمایش هایی که غیرممکن به نظر میرسد
باعث شگفتی و هیجان در مردم شده و برای مدتی هرچند کوتاه مشکلات روزمره را
فراموش میکنند و ممکن است آنها هم تصمیم بگیرند استعدادهایشان را بشناسند و پرورش بدهند.

بخشی از مستند ایمان عجیب

 

تماس با ما: