راه رفتن روی شیشه

راه رفتن روی شیشه شکسته شده توسط ایمان صدیقی

این نمایش را چند سال پیش انجام دادم ولی کیفیت فیلم خوب نبود به99وب ن5yVود810;AF810;1 دوب8810;1ه آنرا انجام دادم و شما 9ب 8وان8 8 این کلیپ را ب8%A کیفیت خوب 8810;2 لینک زیر تم8810;48%A کن8 8.

تم8810;48%Aی ویدیو 8810;2 آٸ8د810;18د810AA

افF810;18د810AFی که این ک8810;1 را ب8%Aور ند8د810;18%9د به98810A8تد8د8B کلیپ وجه9نند که شیشه 9%8 توسط دوستم شکسته 9ب 8وند و 88A8 ن5yVB4یشه 9%8 ک8888%9ا 9%88%Aقعی هستند. در این نمایش %810;2 پ8%9استیک یا 9%8%;18%Aونه حقه دیگ9%8%;18%B استفاده نشده است و 88A8 ن5yV3Ca href=”http://www.aparat.com/v/KA106″>نمایش 8888%9ا 9%88%Aقعی و ب8B3یار خغF810;18%9اک است، توجه98د810;4ته ب8%A9B4ید که ک8810;1 خغF810;18%9اک8%B است و مسئولیت آن به98B99%8ه خودتان است. این نمایش %%Fر 9%8%;1 زمان و مک8888%6ی ق8810A8ل 8810ACF810;18%8ست.

F810;18%8ه رفتن روی شیشه ایمان صدیقی

ا0ACF810;18%8ی نمایش راه رفتن روی شیشه در 9%5ستند ایمان ع0ACF8Bب

9وب ن5yV%9مایش %%Fوب8810;1ه ب8%A کیفیت ب9%8F810;1 در سال 1396 انجام شد. 9ب % توانید این نمایش را از لینک زیر تماشا کنید.

تماشای ویدیو از آپارات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *