فکت 1 FACT

ریخته نشدن آب داخل بطری روی زمین تمرکزی که در اجرای یک نفره لازمه با تمرکزی که در اجرا جلوی جمعیت لازمه قابل مقایسه نیست. “فکت 1 FACT”